Verhuurreglement

Overzicht verhuurreglement


1. Eerste Termijn

De eerste termijn dient voor de daar vermelde vervaldatum te zijn voldaan. Deze eerste termijn is een vooruitbetaling op de huursom en zal derhalve bij de afrekening in mindering worden gebracht op de overeengekomen huursom. Het resterende bedrag der huur zal uiterlijk op het aanvangstijdstip der huur, dus op de datum van de huuringang, worden  betaald.

Handgeld

2. Ontvangst eerste termijn

Verhuurder is pas gebonden door deze overeenkomst na ontvangst van de eerste termijn.
 

Handgeld

3. Goede staat gehuurde

Verhuurder heeft zich door ondertekening van het contract verplicht het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan de huurder(-ster) op te leveren.
 

Rechten en verplichtingen verhuurder

4. Bezichtigingen

Verhuurder mag het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen of door aspirant-huurders doen bezichtigen.

Rechten en verplichtingen verhuurder

5. Wijzigingen meubilering of stoffering

Verhuurder mag, gedurende de huurperiode, geen wijziging in meubilering of stoffering van de verhuurde ruimte aanbrengen, anders dan met toestemming van de huurder(-ster).
 

Algemeen

6. Ligging, inrichting, staat van

Huurder(-ster) verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud van het gehuurde genoegzaam bekend.

Rechten en verplichtingen huurder(ster)

7. Verhuur aan derden

Huurder(-ster) mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Rechten en verplichtingen huurder(ster)

8. Gebruik van het gehuurde

Huurder(-ster) zal het gehuurde als een goede huisvader gebruiken en het netjes en proper bewonen waarbij hij/zij zich verbindt alle schade – met uitzondering van de gevaren van brand – door zijn/haar toedoen aan het gehuurde ontstaan, direct te vergoeden. Zulks geldt eveneens voor vermissing van enig deel van het verhuurde, de stoffering of de huisraad.

Rechten en verplichtingen huurder(ster)

9. Schoon opleveren na afloop

Huurder(-ster) verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject met de zich daarin bevindende inventaris schoon op te leveren.

Rechten en verplichtingen huurder(ster)

10. Huisdieren

Huisdieren mogen alleen worden meegebracht na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Honden dienen aangelijnd te worden uitgelaten.

Algemeen

11. Beroep of Bedrijf

Huurder(ster) zal het gehuurde uitsluitend als vakantiewoning mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen.
 

Rechten en verplichtingen huurder(ster)

12. Gebruik andere toestellen

Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- of was-doeleinden te gebruiken dan die welke daarin door de verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.
 

Rechten en verplichtingen huurder(ster)

13. Linnengoed

Huurder(-ster) zal, tenzij anders overeengekomen, zelf linnengoed mede brengen.

Rechten en verplichtingen huurder(ster)

14. Muziek, lawaai en overlast

Het is huurder(-ster) verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken. Huurder(-ster) wordt met name geacht tussen 22.00 uur en 08.00 uur de nodige rust in acht te nemen

Rechten en verplichtingen huurder(ster)

15. Terbeschikkingstelling

De terbeschikkingstelling van het huurobject aan de huurder(-ster) geschiedt door de overhandiging der huissleutels

Algemeen

16. Inventaris

Huurder(-ster) wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard overeenkomstig de in het gehuurde aanwezige inventarislijst, tenzij hij/zij binnen vier uur na het betrekken van het huurobject bij de verhuurder heeft geprotesteerd. Verhuurder is verplicht desverlangd bij het einde van de huurtermijn op de oorspronkelijke huurovereenkomst een aantekening te stellen, dat het huurobject met de daarin aanwezige inventaris wederom conform de in het huurobject aanwezige inventarislijst ter beschikking van verhuurder is gesteld.

Algemeen

17. Verlies, diefstal of beschadig

Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen van huurder(-ster) tenzij genoemde eigendommen tegen ontvangstbewijs in bewaring zijn gegeven.

Algemeen

18. Ontbinding huurcontract

Verhuurder is gerechtigd het huurcontract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter en/of arbiter nodig zal zijn:
  1. Indien de eerste termijn niet is voldaan op de in het contract vermelde datum.
  2. Indien bij aanvang van de huurperiode de volle huursom niet wordt voldaan.
  3. Indien huurder(-ster) het gehuurde voortijdig verlaat.
  4. Indien huurder(-ster) nalaat het gehuurde te betrekken op de dag waarop de huurtermijn een aanvang neemt voor 18.00 uur, zonder schriftelijk, telefonisch of telegrafisch bericht te hebben, dat hij/zij het gehuurde later zal betrekken.
Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor de volle huursom in de sub 1, 2, 3 en 4 genoemde gevallen, is de verhuurder gehouden – teneinde de in die gevallen ontstane schade te beperken – te trachten het object voor de tijd waarbij het niet door de huurder wordt betrokken aan een ander te verhuren. Het uit dien hoofde ontvangen bedrag wordt in mindering gebracht op de door de huurder verschuldigde huursom onder inhouding evenwel van een bedrag van maximaal € 12,50 wegens gemaakte administratieve kosten.

Dit artikel is tevens van toepassing indien huurder(-ster) door persoonlijke of andere omstandigheden verhinderd is van het gehuurde gebruik te maken.

Algemeen

19. Ingebrekestelling

Wordt aan een of meer voorgenoemde bepalingen niet voldaan, dan is verhuurder respectievelijk huurder(-ster) in gebreke, zonder dat ingebrekestelling nodig is.

Geschillen

20. Geschillenbemiddeling

In geval van eventuele geschillen, die tussen huurder(-ster) en verhuurder mochten ontstaan naar aanleiding van deze huurovereenkomst of van andere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zal de meest gerede partij de bemiddeling inroepen van de plaatselijke VVV teneinde tot een minnelijke regeling te geraken, behoudens juridische maatregelen van conservatoire aard aan de zijde van verhuurder, die geen enkel uitstel gedogen.

Geschillen

21. Geen bemiddeling

Wanneer op de bemiddeling van de plaatselijke VVV geen prijs wordt gesteld door een  der partijen of anderszins de medewerking van de plaatselijke VVV niet mogelijk is, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde kantonrechter.